Brief aan de raadsfracties van de gemeente utrecht 26-2-2012


Onderwerp: Sluiting Grafische Werkplaats Utrecht per september 2012
Utrecht, 26 februari 2012
Geachte heer of mevrouw,
Hierbij ontvangt u de brief die wij, bezorgde kunstenaars, gebruikers en sympathisanten van de Grafische Werkplaats, aan de heren Goedhart en Lintmeijer van Provincie en Gemeente hebben verzonden.
We vragen ook uw aandacht en steun voor deze serieuze kwestie.
We zijn van mening dat het CBKU (Stichting Centrum voor Beeldende Kunst Utrecht) de belangen van het werkveld (kunst & kunstenaars van Provincie en Gemeente Utrecht) ondergeschikt maakt aan het eigen belang van de stichting. Subsidiegelden dreigen oneigenlijk ingezet te worden. 
 Stand van zaken; voortbestaan Grafische Werkplaats Utrecht.
 Op www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl zijn een aantal stukken te zien die inzicht geven in wat het bestuur van het CBKU van plan is nu de subsidie van de Provincie Utrecht zal worden afgebouwd als gevolg van het veranderde kunstbeleid van het Provinciaal Bestuur.
Dit heeft ernstige gevolgen voor de Grafische Werkplaats.
Hieronder volgt per onderdeel en in chronologische volgorde een korte bespreking en analyse van die stukken.
1. Van  CBKU aan B&W d.d. 8 september 2011
Aankondiging van sluiting CBKU, (kunnen zo niet doorbestaan)
Verzoek aan gemeente zich sterk te maken voor behoud Plompetorengracht voor Beeldende Kunst Utrecht na 2013.
2. Reactie van B&W (behandeld door Bernadette Klein Douwel) d.d. 28 oktober 2011
Gemeente Utrecht zal korting van provinciale subsidie niet compenseren.    
Vraagt  inventiviteit van cultuursector om met bezuinigingen toch de boel overeind te houden.
Belangrijk: nergens wordt de stopzetting van Utrechtse subsidie aangekondigd!
3. CBKU aan wethouder Lintmeijer d.d. 1 november 2011
Vraag om toezegging om subsidie 2013 & 2014 (= 2 x € 143. 517,-) te mogen gebruiken om af te bouwen.
4. CBKU aan Provincie Utrecht d.d. 17 november 2011
Het bestuur spreekt haar ongenoegen uit over de toegezegde subsidie voor 2013 (= € 190.000,-) en 2014 (= € 96.000,-)
Verzoek om activiteiten CBKU met ingang van 1 januari 2013 te mogen staken. (=vragen om nu al te sluiten, nog voordat de subsidie is stopgezet!)
Vraag om de subsidie van 2013 & 2014 te mogen gebruiken voor ontslagvergoedingen en frictiekosten. Voor de ontslagvergoedingen van de medewerkers claimt het bestuur € 309. 918,-. 
In totaal wordt een bedrag van € 535.086,- gevraagd om te mogen stoppen op 1 januari 2013.
Er valt te berekenen dat voor de ontslagvergoeding van de directeur van het CBKU ruim 18 x een maandsalaris wordt gereserveerd!
Intussen in de Grafische Werkplaats...
Ook de huidige gang van zaken in de Grafische Werkplaats voorspelt een snel einde.
Zonder vermelding op de website is de werkplaats nu nog maar 3 dagen per week open, zijn de donateursprenten in de uitverkoop en wordt de inboedel voor verkoop geïnventariseerd.
In september sluit het, dan waarschijnlijk, lege Grafisch Atelier.....
Bezwaar van kunstenaar/ gebruikers
We willen bezwaar maken tegen de manier waarop het CBKU subsidie, die bedoeld is om kunstenaars in Provincie en Gemeente Utrecht op praktische wijze te ondersteunen bij de invulling van hun professionele werkpraktijk middels o.a. de facilitaire voorziening die de Grafische Werkplaats (voorheen het Grafisch Atelier Utrecht) in de afgelopen 33 jaar is geweest, gebruikt voor afkoopsommen.
De Grafische Werkplaats kan heel goed nog in 2013 en 2014 functioneren met het geld dat Provincie en Gemeente Utrecht daar voor heeft gereserveerd. Het is heel ongebruikelijk dat het CBKU nu al wil sluiten terwijl dat nog niet nodig is.  Juist omdat er pas zo’n omvangrijke en kostbare verbouwing heeft plaatsgevonden is hier sprake van een wel heel ernstige verkwisting van gemeenschapsgeld.
Wij hopen op uw steun en inzet om dit te helpen voorkomen.
Namens bezorgde kunstenaars, gebruikers en sympathisanten van de Grafische Werkplaats,

Download pdf van bovengenoemde stukken
Brief aan de provincie Utrecht en aan de gemeente Utrecht 24-2-2012

Provincie Utrecht
Afdeling SEI
t.a.v. de heer H. Goedhart, Provinciesecretaris
Postbus 80300
3508  TH  Utrecht

Gemeente Utrecht
t.a.v. de heer F. Lintmeijer, Wethouder Cultuur
Postbus 2158
3500 GD  Utrecht

Onderwerp: Sluiting Grafische Werkplaats per september 2012

Utrecht, 24 februari 2012

Geachte heren Goedhart en Lintmeijer,

Het CBKU heeft aan uw beider besturen de wens voorgelegd om op 1 januari 2013 alle activiteiten te staken.
We betreuren dat het CBKU ons, als kunstenaars/gebruikers en sympathisanten van de Grafische Werkplaats (het voormalig Grafisch Atelier Utrecht) en dus direct belanghebbenden, hierover niet heeft ingelicht.
Wij maken ernstig bezwaar tegen de rigoureuze en onomkeerbare beslissing van het CBKU en verzoeken u met klem niet in te stemmen met de door het stichtingsbestuur voorgestelde gang van zaken.

We hebben hiervoor meerdere redenen:

        1.      Het ontbreekt aan zorgvuldige afweging
Het CBKU wil alle activiteiten staken zonder deugdelijk onderzoek naar alternatieve mogelijkheden te presenteren.
Ook is niet onderbouwd waarom het CBKU alleen in de huidige vorm kan bestaan.

2.     Besteding van nog toe te kennen subsidies
Wij vinden dat de subsidie die, ondanks bezuinigingen, nog voor de jaren 2013 en 2014 is toegekend moet worden gebruikt ten dienste van de beeldende kunstvoorziening aan Plompetorengracht 4.

Het bestuur wil de resterende subsidies van provincie en gemeente Utrecht voor de jaren 2013 en 2014 grotendeels besteden aan ontslagvergoedingen voor directeur en medewerkers (€ 309.918,-). Een ogenschijnlijk sympathiek gebaar maar het getuigt niet van zorg voor of solidariteit met het werkveld.

3.     Miskenning van onderliggende waarde
De Grafische Werkplaats, voldoet al sinds 1979 aan de doelstelling van facilitaire voorziening voor beeldend kunstenaars die uiteenlopende grafische technieken in hun werk willen integreren. Tot de overname in 2007 door het CBKU was het Grafisch Atelier Utrecht zelfs de best geoutilleerde grafische werkplek van Nederland.
De werkplaats functioneerde in het pand aan Plompetorengracht 4 tot de gedwongen sluiting in 2009, die het gevolg was van de twee jaar durende en kostbare verbouwing die voor de huisvesting van het CBKU werd uitgevoerd.
Het CBKU besloot helaas toen al om de lithoafdeling, inclusief de enige nog in openbaar bezit draaiende lithosnelpers in Nederland, af te stoten.
Door de huidige plannen van het CBKU dreigt nu, na bijna 33 jaar, een abrupt, definitief en onterecht einde aan de Grafische Werkplaats in Utrecht. Een triest einde van  cultureel erfgoed en een verlies voor de toekomst van de beeldende sector.

4.     Urgentie: afbouw Grafische Werkplaats en sluiting in september 2012
Vooruitlopend op het staken van alle activiteiten en opheffing van de stichting op 1 januari 2013 is het CBKU vast begonnen met het afbouwen van de Grafische Werkplaats. Per direct sluit de werkplaats nog 1 extra dag en is nu slechts 3 dagen per week geopend.
De verkoop van de werkplaatsinventaris wordt voorbereid. Op de website wordt de prentenvoorraad tegen sterk gereduceerde prijzen aangeboden.
Al in september 2012 gaat de werkplaats voorgoed dicht. Uw inzet en inspanning kan ons helpen om dit te voorkomen.

5.     Heroverweging beleid beeldende sector
Er is op dit moment geen financiële ruimte en geen draagvlak voor beeldende kunstvoorzieningen waarbinnen het grootste deel van de subsidiegelden wordt besteed aan directie-, beleids-, adviserende en organiserende functies. Het geld dat nog beschikbaar is moet zo direct en efficiënt mogelijk ten behoeve van het werkveld worden ingezet.
Wij pleiten daarom voor eenvoudige en overzichtelijke structuren binnen de sector en voor het streven naar kleinschalige, flexibele organisaties ten behoeve van het werkveld.

Voortzetting van een beeldende kunstvoorziening aan Plompetorengracht 4, zónder kostbare organisatie of hoogdravende pretenties maar met haalbare doelstellingen en een pragmatische invulling biedt de meeste garantie voor een zorgvuldige besteding van de spaarzame middelen.

Door allerlei maatregelen (milieueisen etc.) is voor individuele kunstenaars een eigen atelier met specifieke apparatuur onpraktisch of onhaalbaar. De behoefte aan collectieve werkplaatsen zal als gevolg daarvan sterk toenemen. Zeker omdat hedendaagse kunstenaars merendeels multi-disciplinair en multi-technisch werk maken zullen  werkplaatsen met specifieke apparatuur noodzakelijk worden om die kunst ook werkelijk te realiseren.

Met de Grafische Werkplaats bestaat voor provincie en gemeente Utrecht nu al zo’n mogelijkheid grafische technieken te integreren in beeldend werk en is er ruimte voor experiment en onderzoek.

De winst van een collectieve werkplaats is de samenwerking, uitwisseling en overdracht van kennis en ideeën die er op natuurlijke wijze plaatsvindt. Naast elkaar in een werkplaats aan de slag zijn is enthousiasmerend, inspirerend en zorgt voor contact tussen jong en gevestigd talent.

Gezamenlijke exposities in hetzelfde pand als de werkplaats zijn voor publiek en kunstenaars een unieke kans.
Het publiek ziet producten van verschillende kunstenaars in een levendige, ‘werkzame’ en toegankelijke omgeving en maakt kennis met diverse beeldende inzichten en uitwerkingen.
Collectief exposeren beperkt voor kunstenaars de kosten voor uitnodigingen en publiciteit en garandeert het bereik van een groter en meer gedifferentieerd publiek.

Met het pand aan Plompetorengracht 4 beschikken provincie en gemeente Utrecht nu al over een ruimte die daarvoor uitstekend geschikt is.

Uit bovenstaande blijkt dat er, ondanks de bezuinigingen, bij de keuze voor behoud van een beeldende kunstvoorziening in het pand aan Plompetorengracht 4, toch kansen liggen voor de intensivering van een aantrekkelijk kunstklimaat in de provincie en gemeente Utrecht.

6.     Ons alternatief
Wij hebben berekend dat met de gelden die provincie en gemeente Utrecht voor de jaren 2013 en 2014 beschikbaar stellen, het heel goed mogelijk is om huisvesting, beperkte exploitatie en strikt noodzakelijke personele bezetting voor de Grafische Werkplaats en de expositieruimte te bekostigen.
We zijn uitgegaan van de volgende bijdragen:
Van provincie Utrecht een bedrag van  €190.000,- voor 2013 en €96.000,- voor 2014.
Van gemeente Utrecht voor 2013 en 2014 een bedrag van  €143.517,- per jaar.
Na 2014 zal worden onderzocht hoe met vrijwillige inzet van kunstenaars de kosten tot een minimum kunnen worden teruggebracht. Voortzetting is volgens ons dan weliswaar moeilijk maar geenszins onmogelijk.

We vragen u om ons bezwaar tegen het besluit van het CBKU en onze redenen daarvoor serieuze aandacht  te geven. We hopen dat u bereid bent om in een gesprek over onze zienswijze en ons alternatieve plan van gedachten te wisselen.

Namens bezorgde kunstenaars, gebruikers en sympathisanten van de Grafische Werkplaats (voormalig Grafisch Atelier Utrecht),

Met vriendelijke groet en hoogachting,


Luuk de Weert                                              Jelis van Dolderen
Julianaweg 42,                                              Amsterdamsestraatweg 195
3525 VH  Utrecht                                          3551 CA  Utrecht
06 53449850                                                 030 2445136
luukdeweert@hotmail.com                           jelisvandolderen@planet.nl

REAGEER

E-mail aan de wethouder van cultuur gemeente Utrecht 9-2-2012

Gemeente Utrecht,
T.a.v. de Wethouder van cultuur
De dhr. F. LintmeijerUtrecht, 9 februari ‘12Geachte heer Lintmeijer,

In december 2012 zou het Grafisch Atelier Utrecht een 33-jarig bestaan kunnen vieren.

Dit jubileum kan alleen plaatsvinden als u gehoor geeft aan deze noodkreet en met ons de mogelijkheden voor het voortbestaan van deze grafische werkplaats wilt onderzoeken.

Het Grafisch Atelier Utrecht is ontstaan als kunstenaarsinitiatief in 1979. Met enthousiasme en vakmanschap is het uitgebouwd tot het best geoutilleerde grafisch atelier van Nederland.
Een door Provincie en Gemeente Utrecht gesubsidieerde stichting tot het in 2007 gedwongen werd te fuseren met het CBKU. Deze overname van het Grafisch Atelier Utrecht door het CBKU was het begin van een langzame afbraak van de werkplaats.

Ondanks meerdere protesten van kunstenaars/gebruikers heeft het CBKU een van haar kerntaken; het bieden van een facilitaire voorziening voor het produceren van grafiek in gespecialiseerde technieken, niet willen waarmaken.

De werkplaatsfunctie werd ondergeschikt aan de aspiraties van een instituut. Nu vijf jaar en een twee jaar durende kostbare verbouwing verder, is het einde nabij.

In december 2012 sluit het pand aan de Plompetorengracht.
Het Grafisch Atelier Utrecht, een werkplaats voor kunstenaars uit Stad en Provincie Utrecht houdt dan na 33 jaar op te bestaan. Een voorziening waarmee kunstenaars in staat  waren om middels het maken van grafiek hun talent & werkpraktijk te verbreden, te verdiepen en te ondersteunen. Een culturele broedplaats voor samenwerking tussen gevestigd en jong talent.

Als bezorgde Utrechtse kunstenaars vragen we u om in een gesprek de mogelijkheden voor voortbestaan van het Grafisch Atelier Utrecht te onderzoeken.
Zonder hoogdravende culturele doelstelling, zonder omvangrijke organisatie, maar gebaseerd op de eenvoud van inspirerend kunstzinnig vakmanschap.

Wij hopen dat u positief op dit verzoek zult reageren en ons op zeer korte termijn wilt ontvangen. Ik zal hierover contact opnemen met uw secretariaat.

Met vriendelijke groet & hoogachting,

Namens bezorgde Utrechtse kunstenaars,


Luuk de Weert